20210902: BMW i Vision Circular: IAA Mobility 2021 BMW teasert Nachhaltigkeits-Konzept an